Objednejte si bezplatnou technickou prohlídku,
v rámci které Vám navrhneme optimální technické a cenové řešení odvodu spalin.

Právní předpisy

Normativní dokumenty

 • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojovaní spotřebičů paliv
 • ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny - Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 15287-1 (73 4241) Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv
 • ČSN EN 15287-2 (73 4241) Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv
 • ČSN EN 13384-1 (73 4206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny
 • ČSN EN 13384-2 (73 4206) Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Společné komíny
 • ČSN EN 1856-1 (73 4240) Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny
 • ČSN EN 1856-2 (73 4240) Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

Právní předpisy

 • Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
 • TPK 01-01 Kontrola spalinových cest
 • TPK 02-01 Vložkování komínů
 • TPK 03-01 Čištění spalinových cest
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.
Home | O nás | FAQ | Užitečné odkazy | Právní předpisy | Ke stažení | Pracovní příležitosti