Objednejte si bezplatnou technickou prohlídku,
v rámci které Vám navrhneme optimální technické a cenové řešení odvodu spalin.
Služby Měření emisí Revize komínů Kontroly komínů

Kontroly komínů

Kontroly komínů

Kontrola spalinové cesty

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Kontrola spalinové cesty se provádí:
  • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce,
  • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
  • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu,
  • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  • posouzením jejího stavebně technického stavu.

O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 2, nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy, popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.Home | O nás | FAQ | Užitečné odkazy | Právní předpisy | Ke stažení | Pracovní příležitosti